Serdecznie witamy na stronie Podkarpackiego Związku Tenisowego

O nas

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU

 

Podkarpacki Związek Tenisowy jest Związkiem Stowarzyszeń Sportowych, działa zgodnie z Ustawą o Sporcie, Prawem o Stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną, jest członkiem Polskiego Związku Tenisowego i Podkarpackiej Federacji Sportu. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich Członków. 

Działalność Finansowa Wojewódzkiego Związku Tenisowego jest wspierana przez Polski Związek Tenisowy i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Obszarem działania Związku jest obszar województwa podkarpackiego, a siedzibą władz miasto Stalowa Wola.

1.      Podstawowym celem Związku jest upowszechnianie i rozwój tenisa na terenie województwa podkarpackiego objętego zakresem działania Związku.

2.      Cele, o których mowa w ust. 1, Związek realizuje w szczególności przez:

- zrzeszenie stowarzyszeń kultury fizycznej działających w zakresie dyscypliny sportu tenisowego oraz sportowe spółki akcyjne,

- ustalenie kierunków rozwoju sportu tenisowego na terenie województwa,

- opracowanie planów szkoleniowych,

- prowadzenie i organizowanie : szkolenia zawodników, szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów, działaczy oraz sędziów,

- opracowywanie systemu współzawodnictwa sportowego na terenie województwa w uzgodnieniu z władzami sportowymi,

- realizację zadań wynikających z ustaleń władz Polskiego Związku Tenisowego oraz zadań określonych statutem Podkarpackiego Związku.

3.      Na fundusz związku składa się:

- Składki roczne członków związku,

- Wpływy z zawodów organizowane przez Związek,

- Darowizny i dotacje

 

STATUT   PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

 

& 1

  Podkarpacki Związek Tenisowy  jest związkiem stowarzyszeń lub sportowych spółek akcyjnych, zwanym dalej  Związkiem.

& 2

Terenem działania jest obszar województwa podkarpackiego a siedzibą władz miasto Stalowa Wola.

& 3

Związek działa zgodnie z Ustawą o Sporcie, Prawem o Stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

& 4

1.      Związek posiada osobowość prawną.

2.      Związek może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

& 5

Związek jest członkiem Polskiego Związku Tenisowego oraz działa zgodnie z jego statutem, regulaminami, uchwałami i wytycznymi.

& 6

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji swoich celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

& 7

Związek może używać pieczęci, posiadać znaki organizacyjne oraz wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II

Cele i środki działania.

 

& 8

1.      Podstawowym celem Związku jest upowszechnianie i rozwój tenisa na terenie województwa podkarpackiego objętego zakresem działania Związku.

2.      Cele, o których mowa w ust. 1, Związek realizuje w szczególności przez:

-zrzeszenie stowarzyszeń kultury fizycznej działających w zakresie dyscypliny sportu tenisowego oraz sportowe spółki akcyjne,

-ustalenie kierunków rozwoju sportu tenisowego na terenie województwa,

-opracowanie planów szkoleniowych,

-prowadzenie i organizowanie: szkolenia zawodników, szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów, działaczy oraz sędziów,

-opracowywanie systemu współzawodnictwa sportowego na terenie województwa w uzgodnieniu      z władzami sportowymi,

-realizację zadań wynikających z ustaleń władz Polskiego Związku Tenisowego oraz zadań określonych statutem Podkarpackiego Związku.

& 9

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

 

Rozdział III

Członkowie Związku ich prawa i obowiązki.

 

& 10

Członkowie Związku dzielą się na :

1.      członków zwyczajnych

2.      członków wspierających

& 11

1.      Członkami zwyczajnymi mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej i sportowe spółki akcyjne działające w zakresie dyscypliny sportu tenisowego.

2.      Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem swojego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające i wspierające cele Związku.

3.      Członków zwyczajnych i wspierających przejmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego oświadczenia.

& 12

1.      Członkowie zwyczajni mają prawo do:

-uczestniczenia przez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Związku,

-wyboru Władz Związku oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisowego

-uczestniczenia w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Związku,

-zgłoszenia postulatów i związków wobec władz Zarządu oraz oceniania ich działania,

-korzystania z uprawnień członkowskich , wynikających ze statutowej działalności Związku.

2.      Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

& 13

Członkowie związku zobowiązani są do :

1.      aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu oraz realizacji zadań statutowych Związku,

2.      przestrzeganie statutu, regulaminów i decyzji władz Zarządu,

3.      stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,

4.      udział w mistrzostwach i zawodach zorganizowanych przez Związek,

5.      regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd.

& 14

1.      Członkostwo ustaje w przypadku :

 

1.      -wystąpienia członka ze Związku zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Związku,

2.      -rozwiązania się stowarzyszenia,

3.      -wykluczenia przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

 

2.      Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn od niego nie związanych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

3.      Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Związku lub innego naruszenia postanowień statutu, uchwał i decyzji Związku.

4.      Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w sprawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

Rozdział IV

Władze Związku

 

& 15

Władzami Związku są:

1.      Walne Zebranie Delegatów

2.      Zarząd

3.      Komisja Rewizyjna

& 16

1.      Kadencja władz Związku z zastrzeżeniem ust. 2 trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od przyjętego postanowienia w tym okresie. Do władz Związku wchodzą osoby , które kolejno otrzymywały największą ilość głosów.

2.      Kadencja pierwszego Zarządu Związku trwa do 31 grudnia 2004r.

& 17

1.      Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów, zwoływane przez Zarząd Związku co dwa lata jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

2.      Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy :

 

1.      -uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązywaniu się Związku,

2.      -wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3.      -uchwalanie głównych kierunków i programów działania Związku,

4.      -rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Związku,

5.      -udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjne,

6.      -uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Związku,

7.      -rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w sprawach członka,

8.      -rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku,

9.      -podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Związek innych organizacji.

& 18

1.      W Walnym Zebraniu Delegatów Związku biorą udział:

 

1.      -z głosem stanowiącym – delegaci członów zwyczajnych wybrani zgodnie z postanowieniami Zarządu;

2.      -z głosem doradczym – członkowie władz Związku , którzy nie zostali wybrani na delegatów oraz zaproszeni goście.

 

2.      O terminie , miejscu i porządku obrad członkowie zwyczajni Związku powinni być zawiadomieni co najmniej na 30 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania Delegatów.

& 19

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie i bez względu na liczbę delegatów w drugim terminie.

& 20

1.      Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd.

 

2.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być uchwalone na wskutek:

1.      --Uchwały Zarządu Związku podjęta większością 2/3 głosów;

2.      --Na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3.      --Na wniosek zgłoszony przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.

 

3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje tylko w tematach , dla których zostało zwołane.

5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, na którym wybrano nowe władze Związku nie przerywa kadencji.

& 21

1.      Zarząd Związku jest organem władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów.

2.      Zarząd Związku składa się z 5-9 osób, w tym Prezesa wybranego przez Walne Zebranie Delegatów, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

& 22

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

1.      Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu ;

2.      Realizowanie Uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów;

3.      Kierowanie całokształtem działalności Związku;

4.      Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;

5.      Uchwalenie planów działania i planów finansowych Związku;

6.      Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji ;

7.      Powoływanie oddziałów , komisji problemowych i zatwierdzenie ich regulaminów ;

8.      Przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Związków.

& 23

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów.

& 24

1.      W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Związku – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Związku;

2.      Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Związku;

3.      W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

& 25

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes.

& 26

Prezes kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Związek wobec innych instytucji.

& 27

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza;

2.      Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Związku.

3.      Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie dotyczące działalności władz Związku oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawach absolutorium dla Zarządu;

4.      Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z Wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego Członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym;

6.      Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej i jej organów określają regulaminy określone przez Komisję.

& 28

1.      W przypadku ustąpienia członków Zarządu i komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród delegatów ;

2.      Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 2/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V.

Majątek i fundusze Związku.

 

& 29

1.      Majątek Związku stanowią nieruchomości , ruchomości i fundusze.

2.      Na fundusz Związku składają się;

1.      -składki roczne członków Związku;

2.      -wpływy z zawodów organizowanych przez Związek;

3.      -darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Związku.

& 30

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób : Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Skarbnika, względnie osób upoważnionych przez Zarząd.

 

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

 

& 31

Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów co najmniej liczby połowy członków Walnego Zebrania.

& 32

1.Rozwiązanie się Związku następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności 2/3 delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Związku powinna określić przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

& 33

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz Zarządowi Związku.

& 34

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj zastosowanie przepisz ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.